Pravidla

ČESTNÁ UMĚLECKÁ RADA

Naši soutěž se rozhodli podpořit umělci, kteří patří mezi světové interprety a věnují se hudbě Johanna Sebastiana Bacha.

Piotr Anderszewski, Garrick Ohlsson, Roman Rabinowich, Konstantin Lifschitz, Christopher Czaja Sager (piano)

Ottavio Dantone, Christine Schornsheim, Borbála Dobozy, Andrea Marcon, Pierre Hantai, Barbara Maria Willi (cembalo)

Catherine Mackintosh, Gil Shaham, Pavel Šporcl (housle)

Václav Luks (cembalo, dirigent)

Mischa Maisky, Jiří Bárta (violoncello)

Erich Bosgraaf (flétna)

Petr Šefl (cembalo, restaurátor historických nástrojů)

PRAVIDLA A ORGANIZAČNÍ POKYNY

1. Soutěž je jednokolová.

2. Soutěž se uskuteční v prostorách Základní umělecké školy J. S. Bacha v Dobřanech (Stromořadí 439, 334 41 Dobřany). Organizátorem soutěže je Nadační fond „Bachova akademie Dobřany“ ve spolupráci se ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.

3. Soutěž je vyhlašována ve dvou základních skupinách: A (pět kategorií) a B (jedna kategorie). Do skupiny A se řadí žáci soukromé výuky a základních uměleckých škol, do skupiny B se řadí studenti hudebních gymnázií, konzervatoří a hudebních akademií.

4. Soutěžní kategorie a časové limity:

KategorieVěkové rozhraníČasový limit
A1do 9 let (včetně)4 – 8 min.
A210 – 11 let6 – 10 min.
A312 – 13 let9 – 13 min.
A414 – 15 let13 – 17 min.
A516 – 17 let18 – 22 min.
B1do 17 let24 – 28 min.

5. K zařazení do kategorie je závazný věk k datu 31. prosince 2020.

6. Soutěžící z mladší kategorie si mohou vybírat povinnou skladbu určenou pro vyšší kategorie, nikoliv naopak.

7. Mladší účastnici mohou soutěžit ve starší kategorii.

8. Do časového limitu se započítává pouze čistý čas skladeb. Při překročení časového limitu v dané kategorii má porota právo zastavit hru soutěžícího. Pokud soutěžící nedodrží spodní hranici časového limitu, bude diskvalifikován.

9. Hra zpaměti není podmínkou. Nepovoluje se osoba na obracení not.

10. U interpretací děl J. S. Bacha jsou vyžadovány repetice (pokud jsou uvedené od autora). Očekává se stylové zdobení při repeticích, vlastní kadence atd.

11. Doporučuje se, aby soutěžící použili edici notového materiálu URTEXT (G. Henle Verlag, Bärenreiter aj.).

12. Soutěžící mají možnost jednu ze skladeb J. S. Bacha zahrát na kopii německého cembala podle originálu Michael Mietke, Berlín 1710, postavená v atelieru J. Bečička – St. Hüttl – P. M. Šefl.

13. Pořadí skladeb v konečné podobě musí být sděleno při prezenci soutěžícího.

14. Soutěž je otevřená pro veřejnost.

15. Porota má právo si vyžádat předložení notového materiálu před zahájením soutěžní kategorie.

16. O udělení cen, mimořádných cen a čestných uznání rozhoduje mezinárodní porota. Právní postih je vyloučen.

17. Před vyhlášením výsledků se uskuteční setkání a konzultace s odbornou porotou.

18. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen bude provedeno na závěr každého soutěžního dne.

19. Pořadatel je oprávněn provádět fotografie, zvukové záznamy a video nahrávky ze soutěže a koncertu vítězů. Účastníci soutěže nemají nárok na žádnou odměnu za tyto nahrávky a jejich zveřejnění pro nekomerční účely.

20. V koncertním sále je zakázáno pro diváky a soutěžící pořizovat fotografie, zvukové záznamy a video nahrávky během soutěže.

21. Soutěžící mají možnost si zahrát na závěrečném koncertu, který se uskuteční v sobotu 7. nebo v neděli 8. listopadu 2020 v koncertním sále ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.  

22. Plánovaný program soutěže:

čtvrtek    5. listopad 2020     Zahajovací koncert ve společenském sále areálu VTP COMTESnv Dobřanech

pátek      6. listopad 2020     kategorie A1, A2, A3

sobota    7. listopad 2020     kategorie A4, A5

neděle    8. listopad 2020     kategorie B1         

Program soutěže se může změnit podle počtu soutěžících v jednotlivých kategoriích.

23. Přesný harmonogram soutěže bude zveřejněn na internetových stránkách www.bachacademy.eu v sekci Harmonogram nejpozději 14 dní před konáním soutěže.

PRAVIDLA A PŘEDPISY O PROCESU BODOVÁNÍ SOUTĚŽE PRO POROTU

1. Mezinárodní odborná porota bude složena ze 7 členů:

Christopher Czaja Sager (Německo) koncertní pianista

Bernhard Klapprott (Německo) cembalista, varhaník, dirigent, Akademie F. Liszt Výmar – Institut pro starou hudbu

Ema Jedlička Gogova (Makedonie / Česko) koncertní pianistka, ZUŠ Brno – Smetanova 8, Konzervatoř Brno

Borbála Dobozy (Maďarsko) koncertní cembalistka, Akademie F. Liszt Budapešť

Anna Kašparová (Česko / Itálie) koncertní pianistka, varhanice, umělecká škola Randaberg, Univerzita Stavanger  

Tomasz Ritter (Polsko) koncertní pianista, hráč na klávesové nástroje – hammerklavier, cembalo

Katarzyna Borowiak (Polsko / Velké Británie) koncertní pianistka, umělecká škola Guidhall School, Univerzita Cambridge

2. Rozhodnutí poroty je konečné.

3. Porota není povinna udělovat všechny ceny. Není možné v rámci jedné kategorie udělit jednu cenu více soutěžícím. Porota může udělit mimořádnou cenu.

PROCES BODOVÁNÍ

1. Členové poroty hodnotí každého soutěžícího samostatně. Každý porotce udělí soutěžícímu 1 – 25 bodů. Po skončení soutěžní kategorie odevzdají tajemníkovi své bodovací lístky.

2. Tajemník nejvyšší a nejnižší dosažený počet bodů od poroty škrtne a vypočítá bodový průměr od zbývajících 5 porotců.

3. V případě shodného bodového průměru u více soutěžících, rozhodne porota o jejich umístění.  

4. Porota může v každé kategorii udělit jednu 1. cenu, jednu 2. cenu, jednu cenu a čestná uznání I., II. a III. stupně.

5. Ve výsledkové listině budou zveřejněny body od všech porotců.

CENY PRO VÍTĚZE

Kategorie A1, A2, A3 – 1. cena 4 000 Kč / 2. cena 2 500 Kč / 3. cena 1 250 Kč 

Kategorie A4, A5, B1 – 1. cena 6 000 Kč / 2. cena 4 000 Kč / 3. cena 2 500 Kč 

PARTNEŘI SOUTĚŽI

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace 

C. Bechstein Europe, s.r.o. Hradec Králové – generální partner

DALŠÍ POKYNY

Uzávěrka přihlášek je do 5. října 2020. Elektronická přihláška je dostupná na www.bachacademy.eu/prihlaska

Soutěžní poplatek A1, A2, A3 – 1 000 Kč / A4, A5, B1 – 1 200 Kč

Přihláška se stává platnou uhrazením soutěžního poplatku.

Pořadatel soutěže nezajišťuje ubytování a stravování soutěžících.

SOUTĚŽNÍ POPLATEK

Do 5. října 2020 A1 – A3: 1 000Kč / A4 – B1: 1 200Kč

Bankovní převod:
Raiffeisen BANK
Číslo účtu: 673077002/5500
IBAN:
CZ8155000000000673077002
SWIFT: RZBCCZPP

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení soutěžícího

Zahraniční platba:

euro / sepa platba – bezhotovostní platba ze zahraničí, sdílená forma poplatků

jiná forma platby – bezhotovostní platba ze zahraničí, poplatek za převod jde k tíži odesílatele

Soutěžní poplatek nelze platit šekem
Soutěžní poplatek nelze platit na místě
Soutěžní poplatek je nevratný

KONTAKT

Adresa: Bachova akademie Dobřany, nadační fond, Stromořadí 439, 334 41 Dobřany

Telefon: +420 377 972 943, +420 736 472 478

Email: mail@bachacademy.eu

Web: www.bachacademy.eu

IČ: 07171382, DIČ: CZ07171382

SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR

1. Povinná skladba – jedna nebo více z uvedených děl J. S. Bacha

Do soutěžního programu bude zařazena minimálně jedna skladba J. S. Bacha z výběru povinných skladeb pro jednotlivé kategorii.

Kategorii B1 – dvě povinné skladby (výběr povinné skladby z bodu I., výběr povinné skladby z bodu II.)

2. Jedna nebo více skladeb z děl J. S. Bacha dle vlastního výběru – není možné zvolit povinné skladby určené pro nižší kategorie.

3. Jedna nebo více skladeb jiného stylového období ze světového repertoáru dle vlastního výběru (doporučujeme zařadit i skladbu z vlastní země).

POVINNÉ SKLADBY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE

Kategorie A1

Věk: do 9 let (dle věku k 31. prosince 2020)

Časový limit: 4 – 8 min.

Výběr z povinných skladeb:

• Menuet B dur BWV Anh. 118 (autor neznámý, Klavírní knížka pro A. M. Bachovou)

• Pochod D dur BWV Anh. 122 (C. Ph. E. Bach, Klavírní knížka pro A. M. Bachovou)

• Polonéza g moll BWV Anh. 125 (C. Ph. E. Bach, Klavírní knížka pro A. M. Bachovou)

Kategorie A2

Věk: 10 – 11 let (dle věku k 31. prosince 2020)

Časový limit: 6 – 10 min.

Výběr z povinných skladeb:

• Preludium d moll BWV 926 (Malá preludia a fughetty)

• Preludium c moll BWV 934 (Malá preludia a fughetty)

• Preludium D dur BWV 936 (Malá preludia a fughetty)

Kategorie A3

Věk: 12 – 13 let (dle věku k 31. prosince 2020)

Časový limit: 9 – 13 min.

Výběr z povinných skladeb:

• Preludium F dur BWV 928 (Klavírní knížka pro W. F. Bacha)

• Menuet G dur BWV 843 (Klavírní knížka pro W. F. Bacha)

• Fuga C dur BWV 953 (Klavírní knížka pro W. F. Bacha)

Kategorie A4

Věk: 14 – 15 let (dle věku k 31. prosince 2020)

Časový limit: 13 – 17 min.

Výběr z povinných skladeb:

• Invence E dur BWV 777 a Sinfonie E dur BWV 792

• Invence f moll BWV 780 a Sinfonie f moll BWV 795

• Invence B dur BWV 785 a Sinfonie B dur BWV 800

Kategorie A5

Věk: 16 – 17 let (dle věku k 31. prosince 2020)

Časový limit: 18 22 min.

Výběr z povinných skladeb:

• Francouzská suita d moll BWV 812 Allemande 

• Francouzská suita c moll BWV 813 Allemande 

• Francouzská suita Es dur BWV 815 Allemande 

Kategorie B1

Věk: 16 – 17 let (dle věku k 31. prosince 2020)

Časový limit: 24 28 min.

I. Výběr z povinných skladeb:

• Toccata e moll BWV 914

• Toccata g moll BWV 915

• Toccata G dur BWV 916

II. Vlastní výběr preludia a fugy z Dobře temperovaného klavíru I. a II. dílu BWV 846 – 893